logo-part

FAQ

Ferie

Ferieregler for optjening og afholdelse af ferie findes i ferieloven.

Ferieloven gælder for alle lønmodtagere, men en række af ferielovens bestemmelser kan være fraveget ved kollektiv overenskomst.

Det er et grundlæggende princip i ferieloven, at retten til ferie med løn/feriegodtgørelse optjenes i kalenderåret, dvs. fra den 1. januar til 31. december (optjeningsåret).

Optjent ferie afholdes i ferieåret, som løber fra 1. maj til 30. april.

Spørgsmål og svar

Optjening af ferie

Hvor meget ferie med løn optjener jeg?

Som medarbejder optjener du ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måned, du er ansat, dvs. du har ret til 25 dages betalt ferie om året.

Optjener jeg ret til betalt ferie under sygdom, barsel m.v.?

Du optjener også ret til betalt ferie ved:

- Sygdom, hvis din arbejdsgiver betaler helt eller delvis løn under sygdommen.
- Feriefridage.
- Barsels- og adoptionsorlov eller anden orlov med løn.
- Barns 1. og 2. sygedag, hvor du får løn.
- I en fritstillingsperiode. Medmindre du har fået andet arbejde.

Betaling under afholdelse af ferie

Hvilken betaling har jeg ret til under ferie?

Modtager du som medarbejder en fast månedsløn, har du ret til ferie med løn i det omfang, du har optjent ret til ferie med løn.

Har du ikke ret til ferie med løn, har du i stedet ret til feriegodtgørelse. Feriegodtgørelse beregnes som 12,5 % af lønnen i optjeningsåret. Feriegodtgørelse efter ferieloven indbetales til FerieKonto, medmindre der er aftalt en feriekortordning.

Er du ansat med ret til ferie med løn, kan du i stedet vælge at holde ferie med feriegodtgørelse.

Hvilket beløb skal der beregnes feriepenge af?

Den ferieberettigede løn er:

- Den personlige bruttoløn
- Eventuel præstationsløn(bonus)
- Overarbejdsbetaling
- Personalegoder

Der beregnes ikke feriepenge af:
 
- Feriegodtgørelse
- Løn under ferie
- Ferietillæg

Hvad er en feriekortordning?

I en overenskomst kan det fremgå, at virksomheden kan benytte en feriekortordning, hvilket er et alternativ til at indbetale løbende til FerieKonto.

Ved at bruge feriekort skal virksomheden ikke indbetale til FerieKonto hverken under ansættelse eller ved fratrædelse. Virksomheden skal derimod indberette til pågældende arbejdsgiverforening, som administrerer feriekontoordningen.
Anvendes en feriekortordning, udbetaler arbejdsgiverforeningen (som administrerer ordningen) feriepenge direkte til medarbejderen, når medarbejderen holder ferie. Arbejdsgiverforeningen opkræver herefter feriepengene hos arbejdsgiveren.

Når medarbejderen fratræder, udsteder virksomheden et feriekort til medarbejderen. Feriekortet angiver bl.a. den feriegodtgørelse, som er optjent samt antallet af feriedage.

Når den fratrådte medarbejder skal holde ferie, påtegner den nye virksomhed feriekortet, og derefter udbetaler arbejdsgiverforeningen feriepengene til medarbejderen.

Hvornår har jeg ret til ferietillæg og hvornår skal det udbetales?

Har du ret til løn fra din arbejdsgiver under ferie, har du også efter ferieloven ret til et ferietillæg på 1 % af det forudgående kalenderårs ferieberettigede løn. Det kan i overenskomst eller individuel ansættelsesaftale være aftalt, at procentsatsen er højere.

Ferietillægget skal udbetales senest samtidig med, at den dertil hørende ferie holdes.

Hvis din arbejdsgiveren vælger at udbetale hele ferietillægget, fx sammen med lønnen for maj måned, kan din arbejdsgiver ikke senere kræve ferietillægget delvist tilbagebetalt, fx i forbindelse med en fratrædelsessituation senere på året.

Har du ikke ret til løn under ferie men modtager feriegodtgørelse, har du som udgangspunkt ikke ret til ferietillæg.

Hvilke regler gælder, hvis der er sket en ændring i min arbejdstid fra optjeningsåret til ferieåret?

Du optjener lige mange feriedage, uanset om du er ansat på fuldtid eller deltid. Udgangspunktet er, at det er din aktuelle løn på ferietidspunktet, som skal betales under ferie.

Det følger dog af ferieloven, at hvis din gennemsnitlige arbejdstid eller arbejdsomfang har ændret sig mere end 20 %, skal lønnen under ferie reguleres forholdsmæssigt.

Har du derfor arbejdet på fuld tid i optjeningsåret, vil du få udbetalt løn svarende til en fuldtidsansættelse under ferie i det følgende ferieår, selvom du er gået ned på deltid, når ferien afholdes. På samme måde, hvis du omvendt går fra deltid i optjeningsåret til fuldtid i ferieåret. Her vil du få udbetalt den optjente deltidsløn under ferien.

Eksempel
Du har i 2013 arbejdet 37 timer ugentligt og den 1. januar 2014 går du fra 37 timer ned til 30 timer ugentligt med tilsvarende lønnedgang. Dette svarer til en nedgang i arbejdstid og løn på 18,9 %.

Idet nedgangen er på under 20 % vil der ikke ske nogen regulering af din løn under ferie.

Denne regel gælder både når du går ned i tid og når du går op i tid.

Kan jeg få udbetalt mine feriepenge, selvom jeg ikke holder ferie?

I særlige tilfælde, hvor du ikke har fået afholdt ferien inden ferieårets udløb, kan du kontant få udbetalt feriegodtgørelse eller den løn som du ville have fået udbetalt under ferie. Særlige tilfælde kan f.eks. være sygdom, barsel eller overgang til selvstændig erhvervsdrivende.

Ferie i forbindelse med opsigelse/fratrædelse

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at afholde ferie, hvis jeg er opsagt?

Hvis du er blevet opsagt, og du har et opsigelsesvarsel på 3 måneder eller derunder, kan hovedferien ikke placeres i opsigelsesperioden, medmindre opsigelsesvarselet forlænges med antallet af feriedage. Dette gælder også i tilfælde, hvor ferie var varslet/aftalt inden opsigelsen.

Du og din arbejdsgiver kan dog aftale, at hovedferie placeres i opsigelsesperioden.

Er dit opsigelsesvarsel på mere end 3 måneder, kan hovedferie placeres i opsigelsesperioden.

Hvad sker der med min ferie, hvis jeg er opsagt og fritstillet?

Hvis du er opsagt og fritstillet i opsigelsesperioden, anses du for at have holdt ferie i videst muligt omfang. Arbejdsgiveren skal, i dette tilfælde, ikke give dig et udtrykkeligt varsel om at du skal holde din ferie. Der skal dog fortsat, tages hensyn til reglerne om varsling af ferie, OG om du har haft en arbejdsfri periode.

At der skal tages hensyn til reglerne om varsling betyder, at kun den ferie, arbejdsgiveren kunne nå at varsle i fritstillingsperioden, kan betragtes som afholdt.

At du skal have haft en arbejdsfri periode betyder, at du ikke har haft et andet job, der har forhindret dig i at holde ferie.

For den del af fritstillingsperioden, hvor arbejdsgiveren IKKE kan modregne løn for nyt arbejde (hvilket for funktionærer er de første 3 måneder af fritstillingsperioden), kan al den ferie, som kunne være varslet, betragtes som værende afholdt uanset, om du har haft en arbejdsfri periode.

Hvad sker der med den ferie, som ikke er afholdt, når jeg fratræder?

Når du fratræder, konverteres det optjente krav på tilgodehavende ferie med løn og ferietillæg til et krav på udbetaling af feriegodtgørelse på 12,5 %. Beløbet skal som udgangspunkt indbetales til FerieKonto (eller indberettes til en feriekortordning).

Der skal udbetales feriegodtgørelse for den del af ferie fra tidligere optjeningsår, som endnu ikke er afholdt. Derudover skal der udbetales feriegodtgørelse for den ferie, som er optjent i indeværende optjeningsår, dvs. frem til fratrædelsestidspunktet. Der gælder særlige regler, hvis du forlader arbejdsmarkedet efter fratrædelse.

Beløbet forfalder til betaling den 1. i måneden efter fratrædelse, og sidste rettidige indbetalingsdag er den 10. i måneden efter fratrædelse (den 17. i januar måned).

Modtager du feriegodtgørelse under ferie, er udgangspunktet, at der løbende er sket indbetaling til FerieKonto, medmindre virksomheden anvender en feriekortsordning.

Du kan via dit NemID på FerieKontos hjemmeside eller ved telefonisk at kontakte FerieKonto få oplyst, om der er indbetalt til FerieKonto.

Sygdom i forbindelse med ferien

Hvad sker der, hvis jeg er syg, når ferien starter?

Ferien begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag, typisk mandag morgen. Er du syg, når ferien begynder, har du ikke pligt til at påbegynde ferien.

Hvis du således er uarbejdsdygtig på grund af sygdom ved arbejdstids begyndelse den dag, hvor din planlagte ferie skulle begynde, kan du vælge enten at påberåbe dig sygdommen som en feriehindring eller at holde ferien som planlagt.

Hvis du ikke ønsker at holde ferien, skal du melde dig syg efter de almindelige regler, der gælder i virksomheden. Bliver du rask inden udløbet af den planlagte ferie, skal du i forbindelse med din raskmelding meddele virksomheden, om den resterende del af ferien holdes, eller om du genoptager arbejdet. Det er alene resten af den planlagte ferie, som du kan vælge at holde. Du har således ikke ret til at holde den udskudte ferie i forlængelse af din raskmelding.

Tidspunktet for erstatningsferien skal fastlægges efter de almindelige regler, dog kan varslingsperioden fraviges i visse situationer.

Hvad sker der, hvis jeg bliver syg under ferien?

Hvis du bliver syg under ferien, har du ret til at få erstattet de feriedage, hvor du har været syg. Du kan først få erstattet feriedagene efter udløbet af en såkaldt karensperiode. Det betyder, at du ikke kan få erstattet feriedagene i karensperioden.
 
Hvor lang karensperioden er, afhænger af hvor mange feriedage, du har optjent. Har du optjent 25 feriedage, er karensperioden en samlet periode på 5 dage. Har du optjent mindre end 25 feriedage, er karensperioden forholdsmæssigt kortere. Hvis du f.eks. har optjent 20 dages ferie vil din karensperiode være på 4 dage. Dette betyder at du først kan få erstattet den 5. feriedag, hvor du har været syg.
 
Du skal melde dig syg over for din arbejdsgiver på 1. sygedag på samme måde, som du skulle have gjort, hvis du ikke havde været på ferie. Din ret til erstatningsferie indtræder tidligst på det tidspunkt, hvor du har givet din arbejdsgiver oplysning om, at du er syg under ferien.
 
Du skal under alle omstændigheder kunne dokumentere din sygdom fra første sygedag i form af en lægeerklæring. Du skal selv betale for denne lægeerklæring. Lægeerklæringen skal indhentes fra 1. sygedag, og du skal indhente lægeerklæringen, selvom din arbejdsgiver ikke efterspørger en lægeerklæring.

Overførsel af ferie

Kan ferie overføres til næste ferieår?

Det følger af ferieloven, at du kan overføre en uges ferie til det næste ferieår, hvis det aftales med din arbejdsgiver inden udløbet af ferieåret den 30. april.

Hvis du er omfattet af en kollektiv overenskomst, kan der i overenskomsten være aftalt særlige regler om overførsel af ferie.

Feriefridage

Hvad er feriefridage?

Feriefridage er ikke omfattet af ferieloven.

Feriefridage er baseret på en aftale mellem din arbejdsgiver og dig. Feriefridage kan også fremgå som et vilkår i en kollektiv overenskomst, i virksomhedens personalehåndbog eller i ansættelseskontrakten.

Behandlingen af feriefridage, fx hvordan de optjenes, om de kommer til udbetaling ved fratrædelse, kan overføres osv., vil således variere fra ansættelsesforhold til ansættelsesforhold og fra overenskomst til overenskomst.

Det er derfor nødvendigt at se på den enkelte ansættelsesaftale, personalehåndbog eller overenskomst, da det ikke er muligt at sige noget generelt reglerne for feriefridage.

Modregning, forældelse mv.

Kan min arbejdsgiver modregne i mine feriepenge?

Der kan kun ske modregning, hvis du som medarbejder:

- har begået et retsstridigt forhold i ansættelsesforholdet,
- og du har erkendt det retsstridige forhold, eller det retsstridige forhold er fastslået ved f.eks. en dom.

Kan mit krav på ferie med løn, feriegodtgørelse m.v. blive forældet?

Feriepenge der optjenes fra 2009 og fremadrettet forældes 3 år efter ferieårets udløb. 

Eksempel
Hvis din arbejdsgiver ikke har betalt feriepenge, som du har optjent i f.eks. 2011, forældes dit krav på feriepengene, hvis ikke du senest den 30. april 2016 har forsøgt at gennemføre dit krav via:

- Retssag
- Fagretlig behandling
- Politianmeldelse
- Indgivelse af konkursbegæring, eller
- Ved at rette skriftlig henvendelse til Pensionsstyrelsen

Afholdelse af ferie

Kan jeg holde ferie, selvom jeg ikke har optjent ret til ferie med løn/feriepenge?

Ja. Som medarbejder har du ret til at afholde 5 ugers ferie, selvom du ikke har optjent ret til 5 ugers ferie med løn eller feriepenge. Den del af ferien, som der ikke er optjent feriegodtgørelse til eller ret til løn fra din arbejdsgiver, skal du afholde for egen regning.

Du vil blive trukket 4,8 % af månedslønnen pr. dag, som du holder ferie for egen regning.

Kan min arbejdsgiver bestemme, hvornår ferien skal placeres?

Udgangspunktet i ferieloven er, at det er din arbejdsgiver som bestemmer, hvornår du skal holde ferie.

Placeringen af ferien skal dog forhandles med dig, som det fremgår af ferieloven, men du har ikke ret til at selv at bestemme, hvornår ferien skal placeres.

Du har ifølge ferieloven ret til at holde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj – 30. september. Disse 3 uger kaldes hovedferie.

Den resterende ferie (restferie) kan placeres over hele ferieåret og kan i princippet placeres før afholdelse af hovedferien. Restferie skal gives i sammenhæng af mindst 5 dages varighed, men kan placeres enkeltvis, hvis der en driftmæssig begrundelse.

Hovedferien skal varsles med 3 måneders varsel og restferien med 1 måneds varsel.

Hvor mange ugers sommerferie (hovedferie) har jeg ret til?

Du har i henhold til ferieloven ret til 3 sammenhængende uger i perioden 1. maj – 30. september.

Hvad sker der, hvis jeg har ferie i en uge, hvor der er en helligdag på en hverdag?

Hvis du skal afholde ferie i en uge, hvor der er helligdag, så er feriedagen ikke spildt. Du vil have krav på en ny feriedag, eller med andre ord så skal dagen ikke betragtes som en feriedag.

Kan min arbejdsgiver ændre min ferie, når den er planlagt?

Når ferien er fastlagt, kan ferietidspunktet som udgangspunkt ikke ændres - hverken af dig eller af din arbejdsgiver.

Din arbejdsgiver kan dog ensidigt flytte en allerede planlagt ferie, hvis ganske særlige omstændigheder gør det nødvendigt. Det betyder, at ferie kun kan omlægges ensidigt af din arbejdsgiver, hvis:

- der er tale om væsentlige driftsmæssige hensyn og
- den opståede situation har været upåregnelig/uforudsigelig for din arbejdsgiver.

Der skal altså være tale om force majeure-lignende situationer. Det vil normalt ikke være tilstrækkeligt, at der fx er sygdom blandt de tilbageværende medarbejdere.

Har jeg ret til at flytte ferie, når den er planlagt?

Du kan som medarbejder i helt ekstraordinære situationer, hvis det er strengt nødvendigt for dig, have ret til at flytte ferien, hvilket vil bero på en konkret vurdering.

Kan min arbejdsgiver vælge at holde kollektiv ferielukket?

Ja, en arbejdsgiver kan ifølge ferieloven vælge at holde kollektiv ferielukket, eksempelvis i sommerferien.

Har medarbejderen ikke optjent ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse til samtlige dage, er medarbejderen nødsaget til at holde den pålagte ferie for egen regning.

De sædvanlige regler omkring varsling mv. gælder også for kollektiv ferielukning.

Vælger arbejdsgiveren at holde kollektiv ferielukket mellem jul og nytår, gælder der særlige regler.